Saturday, 8 February 2014

Throttle Body Cleaning

Εργαλεία: Άλλεν Νο5, Κατσαβίδι για αφαίρεση των σφιγκτήρων
Υλικά: Νέοι σφιγκτήρες, Φλάντζα πεταλούδας 028129748, καθαριστικό ή βενζίνη
Κόστος: 3€

Tools: Allen No5, screwdriver or plier for the clamps
Parts: jubilee hose clips, new throttle body gasket 028129748, a sprey cleaner or pure petrol
Cost:3€
Αφαιρούμε με την ακόλουθη σειρά:
Remove parts with the following order:

Αφαιρέστε τη σωλήνα εισαγωγής. Αν έχει κολλήσει τραβήξτε μπρος-πίσω.
Remove the throttle body hose. If it is stuck, pull it back and forth gently.

Αφαιρέστε την υποπίεση:
Remove the vacuum hose:

Αποσυνδέστε το φις κάτω από την πεταλούδα.
Disconnect the wiring harness located under the throtlle body..
Κρατώντας την πεταλούδα, ξεβιδώστε τις 4 βίδες άλλεν.
Remove the 4 allen bolts, holding the throttle body into place.

Αφαιρέστε προσεκτικά την πεταλούδα.
Carefully remove the throttle body.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΛΑΠΕΤΟ. ΕΧΕΙ ΒΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ.
BE CAREFUL WHILE CLEANING NOT TO MOVE THE THROTTLE!

Χρησιμοποιείστε ένα καθαριστικό πεταλούδας ή επαφών και σκουπίστε απαλά τη βρωμιά με ένα πανί και μια μπατονέτα.
Use a throttle body vleaner or a c.ontact cleaner to gently clean the dirt with a piece of cloth and an ear bud
Χρησιμοποιείστε ένα κομμάτι χαρτί για να καθαρίσετε τα παρακάτω σημεία.
A piece of paper would be very useful for the following points.


Κατά προτίμηση χρησιμοποιείστε καινούρια φλάντζα. Αφού αφαιρέστε την παλιά, καθαρίστε καλά την περιοχή.
You should better use a new gasket. After you remove the old one, clean the area thoroughly.

Κάντε αρχική ρύθμιση της πεταλούδας, γυρνώντας το κλειδί με ανοιχτή την πόρτα του οδηγού, μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο.
Make a throttle adaptation by turning the key while keeping the driver's door open. You will hear the usual sound from the throttle body.

Wednesday, 5 February 2014

DOGBONE 1J0199851

ΥΛΙΚΑ: Νέα κόντρα βάση μηχανής (το δικό μου ΡΝ ήταν 1J0 199 851 AA). Μην αγοράσετε του diesel καθώς υπάρχουν μικρές διαφορές ως προς τη σκληρότητα του υλικού (του diesel είναι πιο μαλακό για να αποσβένει τους μεγαλύτερους κραδασμούς). Κόστος 25€
Νέες βίδες (ΠΑΝΤΑ να αλλάζονται καθώς είναι stretch bolts) 2*Ν10268304, 1*Ν90597005, 1*Ν10246603. Συνολικό κόστος 5€.

Parts needed: New rear support (DOGBONE). My PN was Ν10246603. DO NOT buy the diesel one as it is softer due to more vibrations. Cost 25€
New bolts (ALWAYS REPLACE-they are stretch bolts) *Ν10268304, 1*Ν90597005, 1*Ν10246603.
Cost 5€


Για καλύτερη πρόσβαση σηκώστε λίγο το αυτοκίνητο, δε χρειάζεται να σηκώστε τη μηχανή.
Ξεβιδώστε πρώτα τις οριζόντιες βίδες και μετά τις κάθετες και αφαιρέστε τη βάση. Επανατοποθετήστε και σφίξτε.

For better access jack-up the car. Unscrew the horizontal bolts first and then the vertical ones. Replace the support and install the new bolts. Αν θελήσετε να αλλάξετε μόνο τους ελαστικούς αποσβεστήρες δείτε εδώ:
In case you want to replace only the bushings see here:

http://forums.bigskyeuro.com/viewtopic.php?f=55&t=805

http://uk-mkivs.net/topic/29910-how-to-polyurethane-your-dogbone-mount-golf-mk4/

Monday, 3 February 2014

DIY BREATHER HOSE 06A 103 221

Υλικά: Σωληνάκι 15cm και μπρούτζινο συνδετικό

Parts: 15cm 8mm hose, connector

Αν ξεκινήσετε το http://diy-vag-20vt.blogspot.gr/2013/11/breather-hose-kit.html καλό θα ήταν να αλλάξετε και άλλο ένα σωληνάκι το οποίο στέλνει τις αναθυμιάσεις στην εισαγωγή. Σε περίπτωση που αυτό τρυπήσει λίγο θα παρατηρήσετε λάδια στη μεταλλική βάση μπροστά από την εισαγωγή και κάτω από την εισαγωγή. Αν κοπεί τελείως θα έχετε αρρυθμίες στο ρελαντί και άλλα προβλήματα όπως υπερβολικό αέρα στους κυλίνδρους, αυξημένη θερμοκρασία στον καταλύτη κλπ. Προκειμένου να αφαιρέσετε τη μεταλλική βάση ακολουθήστε το http://diy-vag-20vt.blogspot.gr/2013/11/oil-dipstick-change.html

If you perform the DIY http://diy-vag-20vt.blogspot.gr/2013/11/breather-hose-kit.html, you should also change the hose underneath the inlet manifold which ventilates the area above the oil filter. In case of a crack you will notice oil on the black metal plate in front of the inlet manifold and underneath it. If it is completely cut you will notice rev fluctuations, excessive inlet air  and excessive catalyst temps. 
In order to remove the metal plate, follow the instructions here http://diy-vag-20vt.blogspot.gr/2013/11/oil-dipstick-change.html

Αυτό είναι το σωληνάκι (No 10):

This is the hose (No 10):

No 1: 

Το δικό μου σωληνάκι είχε μια ρωγμή που φαίνεται στην εικόνα. Καθώς το ένα κομμάτι είναι λεπτότερο από το άλλο (6mm - 10 mm), κράτησα το ένα άκρο χαμηλά, έκοψα το σωληνάκι στη μέση και το ένωσα με ένα διάφανο σωληνάκι. 

My hose had a crack near the manifold. As the one end of the hose is thinner than the other (6mm - 10 mm).  I cut the hose in the middle and I connected a thinner hose.